کادر آموزشی و علمی و آموزگاران   
1- سرکار خانم خوش نظر               مربی پیش دبستان                        مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی
 
2- سرکار خانم منصوری                 آموزگار پایه اول                           مدرک تحصیلی فوق لیسانس روانشناسی
 
3- سرکار خانم بی لابری               آموزگار پایه دوم                           مدرک تحصیلی لیسانس فیزیک 
 
4- سر کار خانم توکلی                  آموزگار پایه سوم                          مدرک تحصیلی لیسانس  مدیریت
 
5- سرکار خانم رحیمی نژاد           آموزگار پایه چهارم                        مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت 
 
6- سر کار خانم محمد یاری            آموزگار پایه پنجم                         مدرک تحصیلی فوق لیسانس  مشاوره 
 
7- سرکار خانم پورعزیزی              آموزگار پایه ششم                          مدرک تحصیلی لیسانس ریاصی 
 
8- سرکار خانم ذبیحی                  معلم زبان                                  مدرک تحصیلی  لیسانس مترجمی زبان
 
9- سرکار خانم سکندری               معلم هنر                                   مدرک تحصیلی لیسانس نقاشی