کادر اداری و اجرایی  
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
1 آقای ناظمی معاون مالی لیسانس
2 سرکار خانم حبیب نبار معاون دوره ی اول فوق لیسانس
3 آقای هاشم خانی معاون دوره ی دوم فوق لیسانس
               آقای محمدی              خدمات          سیکل