دستاورد های مدرسه در سنوات قبل   
 
دستاورد های مدرسه در سنوات قبل 
 

نام و نام خانوادگی

نام مسابقه

پایه

رتبه

دانیال کلانکی

کتابخوانی منطقه

ششم

اول منطقه

امیر علی پور اقبالی

کتابخوانی منطقه

پنجم

اول منطقه

ماهان فرهادی

نقاشی منطقه

دوم

اول منطقه

پارسا خانی

کشتی

چهارم

اول منطقه

محمد مهدی حسامی   

احکام منطقه

ششم

اول منطقه

امیر علی پور اقبالی

احکام منطقه

پنجم

اول منطقه

امیر حسین جعفری

احکام منطقه

چهارم

اول منطقه

محمد حسام  بیگدلی

حفظ جز 30 قرآن

آمادگی

اول منطقه

بهنام رامندی

فوتبال منطقه

پنجم

سوم منطقه

حسین بناکار

حافظ جز30قرآن مدرسه

دوم

اول مدرسه

بهنام رامندی

فوتسال مدرسه

پنجم

اول مدرسه

آرمین حنبلی

فوتسال مدرسه

پنجم

اول مدرسه

امیر مهدی فدایی

فوتسال مدرسه

پنجم

اول مدرسه

بارمان خداپرست

فوتسال مدرسه

پنجم

دوم مدرسه

امیر علی پور اقبالی

فوتسال مدرسه

پنجم

دوم مدرسه

امیر حسین خداشاهی

فوتسال مدرسه

پنجم

دوم مدرسه

حسین بنا کار

فوتسال مدرسه

دوم

بهترین تیم

ایلیا کاظمی

فوتسال مدرسه

دوم

بهترین تیم

مهدی یار مجتهدی

فوتسال مدرسه

دوم

بهترین تیم

دانیال کلانکی

دارات مدرسه

ششم

اول مدرسه

ماهان صابری

دارات مدرسه

دوم

دوم مدرسه

آرمان صادقی

شطرنج

دوم

اول مدرسه

سامان معمر

شطرنج

ششم

اول مدرسه

امیر علی پور اقبالی

نویسنده کوچک در مدرسه

پنجم

اول مدرسه

آرمان فاتحی

طرح جابربن حیان مدرسه

دوم

اول مدرسه

ماهان خانزاده

طرح جابرن حیان مدرسه

دوم

اول مدرسه

 
 
 

تقدیر و تشکر از کلیه اولیا که با مدرسه همکاری داشتند بویژه

  • اولیا فتاحی به علت معاینه دانش آموزان
  • و اولیا واشقانی به علت  اجرای طرح فلوراید تراپی
  • اولیا یی که در طرح جابر و نویسنده کوچک همکاری داشتند بویژه اولیا گرامی
  • فاتحی و خانزاده و پور اقبالی